Gobierno de España - Ministerio para la Transición EcológicaFundación BiodiversidadPla de Recuperación, Tranformación y ResilienciaNextGenerationEUAjuntament de Gandia

Renaturalització i mitigació dels efectes de les inundacions en el corredor verd del barranc de Beniopa a la ciutat de Gandia

El Barranc de Beniopa o de Sant Nicolau és un llit que recorre el terme municipal Gandia des del seu extrem oest fins a la desembocadura en el port de Gandia, travessant part de la trama urbana del municipi. El seu caràcter torrencial implica que transporte aigües durant els episodis de fortes precipitacions, generant importants problemes d'inundació en determinats barris de la ciutat. Un exemple d'això es va produir el 3 de novembre de 1987, la ciutat va registrar en 24 hores més de 800 mm/m₂ (rècord nacional de pluviometria) negant la ciutat i provocant quantiosos danys materials.

Actualment el llit ha evolucionat cap a un estat de degradació i ha vist reduïda la seua capacitat de drenatge a conseqüència de la proliferació d'espècies invasores i a la progressiva ocupació dels espais de ribera. El risc ha incrementat a conseqüència dels efectes del gran incendi forestal que va afectar la capçalera de la conca del barranc durant a l'agost de 2018 (Incendi LLUTXENT, 3270 Ha), minvant la capacitat d'infiltració de l'escolament superficial per la desaparició de la coberta vegetal.

Tots aquests factors, units als previsibles impactes derivats del canvi climàtic, converteixen el Barranc de Beniopa en un risc potencial per a un territori densament poblat. Mitjançant les actuacions proposades, es pretén reduir el risc d'inundació en la zona i renaturalitzar el llit en les zones que no han sigut rigidizadas mitjançant obres de canalització.

 

Les actuacions es distribueixen en tres eixos d'actuació:

 1. Resiliència enfront de la inundabilitat. Les actuacions tenen com a propòsit la disminució del risc d'inundació a partir d'actuacions basades en la naturalesa que milloren la funcionalitat de les àrees de laminació que es dissenyaran per a aquest projecte.
 2. Renaturalització del llit. Aquest eix implica recompondre l'ecosistema de ribera típica dels llits mediterranis i per a això, el primer pas és realitzar una actuació contundent d'eliminació de l'espècie invasora Arundo donax, la qual cobreix gran part de la ribera del barranc en l'àmbit d'actuació. La renaturalització no sols implica recupera la vegetació millorant el paisatge natural i la mitigació dels efectes de les inundacions, sinó també, la funcionalitat i la geomorfologia del llit i la seua ribera a fi de recuperar l'espai de servitud i reforçar la idea de corredor biològic entre els espais forestals de l'interior i les zones humides de la costa.
 3. Posada en valor d'espais periurbans a partir dels serveis ecosistèmics. L'actuació visibilitza llocs del Barranc de Beniopa que tenen un potencial per a convertir-se en àrees importants de la xarxa d'infraestructura verda municipal que planifica l'Ajuntament de Gandia. El parc de capçalera a l'entrada del barri de Beniopa o els meandres entre Gandia i el Grau, poden conformar dos espais d'alt valor natural en els entorns d'àrees habitades fomentant l'aportació de serveis ecosistèmics a la ciutadania en les zones molt densament poblades.

La temporalització estimada del projecte serà de setembre de 2022 a desembre de 2025.

Pressupost: 2.870.255,28 € Finançament: 2.385.547,91€ Convocatoria: BOE-A-2021-15757
Actuacions finançades:

Protegit: Pla Especial de la Xarxa d’Infraestructures verdes del municipi de Gandia.

 •  Ordenació de la xarxa prioritària d'infraestructures verdes a escala local del municipi de Gandia
 •  Definició de programes d'actuació en les àrees d'interés prioritari d'actuació.
 •  Execució de les actuacions de renaturalització mitjançant solucions basades en la naturalesa amb la finalitat de recuperar espais naturals per a la ciutadania.

Pla Director del Barranc de Beniopa

 • Millora ambiental i funcional del corredor fluvial en àrees crítiques. renaturalització de les àrees degradades o transformades per les canalitzacions. Aposta per les solucions basades en la naturalesa amb l'objectiu de minimitzar els efectes produïts per les inundacions en zones habitades.
 • Implementació de l'ús públic dels seus marges i integració de vies de transport no motoritzat. Sensibilització i senyalística.
 • Articulació dels espais lliures en àmbit urbà i periurbà com a connectors de la Inf. verd municipal.

Eliminació del canyar de Arundo donax.

 •  Augmentar la capacitat hidràulica del barranc
 • Recuperació de la vegetació de ribera
 • Millora ambiental i funcional del corredor fluvial en àrees crítiques.
 • Renaturalització de les àrees degradades o transformades per les canalitzacions.
 • Aposta per les solucions basades en la naturalesa amb l'objectiu de minimitzar els efectes produïts per les inundacions en zones habitades.
 • Implementació de l'ús públic dels seus marges i integració de vies de transport no motoritzat. Sensibilització i senyalística.
 • Articulació dels espais lliures en àmbit urbà i periurbà com a connectors de la Infraestructura verda municipal.

Creació de basses de laminació i canals secundaris per a reduir el risc hidrològic.

 • Millorar la laminació de les avingudes i altres fenòmens torrencials
 • Augmentar la secció hidràulica del llit en punts estratègics del mateix per a mitigar les avingudes.
 • Augmentar l'índex d'humitat del sòl per a la millora de la vegetació de ribera.

Recuperació de la vegetació de ribera i la millora de l’hàbitat
Objectius:

 • Millorar la vegetació de ribera en tota la zona d'actuació
 • Creació d'hàbitat resilients a fenòmens extrems, tant sequeres com inundacions.
 • Increment de la biodiversitat en les zones d'actuació
 • Augment de l'ús públic de l'espai per part dels ciutadans per la creació de rutes cicle per als vianants que discórreguen per tot l'àmbit d'actuació.

Pla de governança i participació

 • Divulgació ciutadana del Pla director del Barranc de Beniopa i les diverses actuacions associades.
 • Integrar les propostes de la ciutadania en la millora del Barranc de Beniopa

Pla de comunicació i sensibilització

 • Divulgació del projecte i dels seus objectius per al coneixement de la ciutadania, per al coneixement del lloc, actuacions, beneficis i millores que es pretenen aconseguir amb aquest.
 • Fixar en l'imaginari col·lectiu els objectius del projecte a llarg termini espaiant les accions en el temps a mesura que es vagen executant les diferents actuacions d'aquest, per a comunicar l'evolució i desenvolupament d'aquest.