Els Fons Next Generation de la Unió Europea

Després de la declaració per l’OMS provocada per la crisi de la pandèmia COVID-19, l’11 de març de 2020, els Estats membres de la Unió Europea adopten mesures d’emergència per a protegir la salut de la seua ciutadania, mitigar els danys socials i econòmics; i impulsar la recuperació econòmica, establint les bases del creixement de les pròximes dècades.


El Consell Europeu de 21 de juliol de 2020 acorda un paquet de mesures de gran abast -un Pla de Recuperació-, que conjuga el Marc Financer Plurianual (d’ara en avant, MFP) i les noves mesures específiques de recuperació en el marc de Next Generation EU. El MFP per als exercicis 2021-2027 aconseguirà la xifra de 1,8 bilions d’euros (2 bilions d’euros actuals), i inclou l’Instrument de Recuperació Next Generation EU, que ascendirà a un import màxim de 750.000 milions d’euros, a preus de 2018 (806.900 milions d’euros en l’actualitat).


Next Generation EU és un instrument temporal de recuperació que contribuirà a reparar els danys econòmics i socials immediats causats per la pandèmia, que aspira a una Europa més ecològica, més digital, més resilient i millor adaptada als nous reptes, i que es fonamenta en tres pilars:

 

 1. adopció d’instruments per a donar suport als esforços dels Estats membres per recuperar-se, reparar els danys i eixir reforçats de la crisi;
 2. adopció de mesures per a impulsar la inversió privada i fer costat a les empreses en dificultats;
 3. i, reforç dels programes clau de la UE per a extraure els ensenyaments de la crisi, fer que el mercat únic siga més fort i resilient i accelerar la doble transició ecològica i digital.

Aquest marc temporal de recuperació s’articula, així mateix, sobre la base dels instruments següents:

 1.  el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (d’ara en avant, RRF), que és l’element central de Next Generation EU, per valor de 723.800 milions d’euros, i que representa el 90 per 100;
 2. l’ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d’Europa (d’ara en avant, REACT-UE), que ascendeix a la quantitat de 50.600 milions d’euros, i que representa el 6 per 100;
  (iii) i altres instruments: Horitzó Europa, InvestEU, Desenvolupament Rural, Fons de Transició Justa (FTJ) o RescEU, per valor de 32.500 milions d’euros, i que representen el 4 per 100.

 

En aquest context, la UE insta els Estats membres a presentar els seus plans nacionals de recuperació i resiliència, que hauran d’incloure estratègies detallades per a afrontar els seus reptes específics, i complir amb les quatre condicions següents:

 1.  dedicar, com a mínim, el 37% a inversions i reformes que donen suport als objectius de l’acció pel clima;
 2. dedicar, al menys, un 20% a donar suport a la transició digital;
 3. respectar el principi de no causar danys significatius al medi ambient;
 4. i proposar mesures fermes per a protegir els interessos financers de l’UE, especialment per a previndre el frau, la corrupció i els conflictes d’interessos.

 

En què ens afecten a Espanya els Fons EU Next Gen?


El marc temporal de recuperació Next Generation EU preveu un finançament per a Espanya per valor de 140.000 milions d’euros en transferències i crèdits, un 11% del PIB de 2019, per als exercicis 2021-2026.


Aquests fons es canalitzaran a través del MFP, especialment en els anys 2021-2023, i es distribuirà mitjançant subvencions i préstecs.


Amb data 30 d’abril de 2021 el BOE va publicar la Resolució per la qual el Consell de Ministres aprova el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya: Espanya Pot, amb pretensió de mobilitzar, en la seua primera fase, 72.000 milions d’euros dels fons Next Generation EU – el 50 per 100- per als exercicis 2021 – 2023.


El Pla situa en el centre de la futura estratègia de política econòmica, quatre eixos fonamentals que s’orienten al seu torn cap a deu Polítiques palanca per a propiciar un creixement intel·ligent, sostenible, i inclusiu:

 1. la transició ecològica,
 2. la transformació digital,
 3. la igualtat de gènere
 4. i la cohesió social i territorial.

 

Els quatre eixos transversals que articulen el pla s’estructuren entorn de deu polítiques palanca que integren al seu torn 30 components o línies d’acció, tant de tipus regulador com d’impuls a la inversió.


Es tracta doncs d’un full de ruta clar que inclou inversions i un ampli conjunt de reformes estructurals que responen a les recomanacions específiques de les institucions europees i als propis diagnòstics realitzats per les nostres institucions i agents socials i de la societat civil recollides entre altres vies a través de Conferències Sectorials, grups de diàleg social i manifestacions d’interès.

 

Més informació: https://planderecuperacion.gob.es/