Subvencions per a la contractació indefinida de persones joves qualificades

Oberta
Del 01/07/2024 al 10/09/2024

Altres
Terminis

De l'1 de juliol al 10 de setembre de 2024

OBJECTE:

Fomentar la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones joves qualificades, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

 

BENEFICIARIS:

Entitats ocupadores de naturalesa jurídica privada, incloses les persones enquadrades en el RETA, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana. Excloses les comunitats de béns, societats civils i els Centres Especials d'Ocupació.

 

PERSONES DESTINATÀRIES FINALS:

Les persones joves majors de 16 anys que, comptant amb una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu, figuren inscrites com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Les persones destinatàries finals hauran d'haver romàs desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació en LABORA fins a la seua contractació.

 

S'entendrà que la persona jove compta amb una qualificació professional en els termes establits en l'apartat 1 quan es trobe en possessió d'alguna de les següents titulacions:

 • Llicenciatura o Diplomatura universitària, Enginyeria Superior o Tècnica, Arquitectura o Arquitectura Tècnica.
 • Grau universitari.
 • Estudis de Postgrau universitari.
 • Doctorat.
 • Tècnic o Tècnic Superior de Formació Professional Reglada, de la formació professional específica.
 • Altres titulacions oficialment reconegudes com a equivalents a les anteriors, sense que tinguen tal consideració els títols d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat ni Formació Professional Bàsica
 • Certificat de professionalitat

 

ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT:

Contractació indefinida inicial a jornada completa. En el cas de les persones amb discapacitat severa, resultaran subvencionables les contractacions que, amb independència del percentatge que represente sobre la jornada habitual, tinguen una jornada d'almenys 15 hores setmanals.

 

QUANTIA:

 • 11.113€ en general
 • 14.288€ si la persona contractada és dona o persona amb discapacitat
 • 23.814€ si és víctima de violència de gènere
 • 31.752€ si es tracta de persona amb discapacitat severa

 

CONDICIONS DE LA CONTRACTACIÓ:

- La contractació haurà d'efectuar-se a partir del 29 de juny de 2024

- Haurà de suposar un increment net de la plantilla en relació amb la plantilla mitjana dels últims 30 dies anteriors a la contractació.

- Haurà d'existir una correspondència entre la titulació de la persona jove i el lloc de treball exercit, que haurà de tindre una adequació al nivell d'estudis cursats i al grup de cotització que corresponga a este nivell.

- Les persones contractades han de prestar els seus servicis en centres de treball situats en la Comunitat Valenciana.

 

EXCLUSIONS:

Queden exclosa els següents suposats:

- Contractes fixos discontinus

- Contractes de servici de la llar familiar

- Contractes a temps parcial, excepte en el cas d'almenys 15 hores setmanals per a persones amb discapacitat severa

- Contractacions realitzades per ETT's

- Persones treballadores que hagueren acabat la seua relació laboral amb l'entitat ocupadora o amb alguna entitat vinculada directament o indirectament amb la mateixa en els sis mesos anteriors.

- Contractacions realitzades per persones o entitats ocupadores que hagueren sigut excloses com a beneficiàries de programes d'ocupació

- Contractacions realitzades per persones o entitats ocupadores que hagueren sigut sancionades en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.

- Relacions laborals de caràcter especial

- Contractacions de persones que siguen sòcies, administradores o figures similars.

- Relació de parentiu fins al segon grau amb els càrrecs directius de l'entitat ocupadora

- Persones que hagueren tingut algun contracte indefinit o fix-discontinu (encara que es trobaren en període d'inactivitat) en els 3 mesos previs a la contractació, llevat que la nova contractació corresponga a un grup de cotització superior i resulte adequada al nivell i currículum de la titulació acadèmica oficial que acredite. Les titulacions d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat no habiliten esta excepció.

 

TERMINI:

De l'1 de juliol al 10 de setembre de 2024

Enllaç a la convocatòria:

Tramitació: