Subvencions per a la contractació de persones amb discapacitat

Oberta
Del 28/06/2024 al 10/09/2024

Altres
Terminis

Del 28 de juny al 10 de setembre de 2024

OBJECTE:

Fomentar la contractació indefinida de persones amb discapacitat procedents de centres especials d'ocupació, així com la contractació temporal de persones amb discapacitat severa.

 

BENEFICIARIS:

Entitats ocupadores de naturalesa jurídica privada, incloses les persones enquadrades en el RETA, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana. Excloses les comunitats de béns, societats civils i els Centres Especials d'Ocupació.

 

PERSONES DESTINATÀRIES FINALS:

- Persones amb discapacitat procedents d'un Centre Especial d'Ocupació

- Persones amb discapacitat severa

Excepte les persones amb discapacitat procedents d'un CEO, les persones destinatàries finals hauran d'haver romàs desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació en LABORA fins a la seua contractació.

 

ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT:

- Contractació indefinida a jornada completa de les persones desocupades procedents d'un CEO

- Contractació per un període entre 3 i 12 mesos de persones amb discapacitat severa

 

QUANTIA:

- Per a la contractació indefinida de persones procedents de CEO: 14.288€

- Contractació indefinida de víctima violència de gènere: 23.814€

- Contractació indefinida de persona amb discapacitat severa: 31.752€

- Per als casos de contractació temporal a jornada completa de persones amb discapacitat severa: 992€ pel nombre mínim de mesos del seu contracte

- Els contractes a temps parcial d'almenys 15 hores setmanals seran subvencionables amb reducció proporcional de la subvenció.

 

CONDICIONS DE LA CONTRACTACIÓ:

- La contractació haurà d'efectuar-se a partir del 27 de juny de 2024

- Haurà de suposar un increment net de la plantilla en relació amb la plantilla mitjana dels últims 30 dies anteriors a la contractació.

 

EXCLUSIONS:

Queden exclosa els següents suposats:

- Contractes fixos discontinus

- Contractes de servici de la llar familiar

- Contractes a temps parcial, excepte en el cas d'almenys 15 hores setmanals per a persones amb discapacitat severa

- Persones treballadores que hagueren acabat la seua relació laboral amb l'entitat ocupadora o amb alguna entitat vinculada directament o indirectament amb la mateixa en els sis mesos anteriors.

- Contractacions realitzades per persones o entitats ocupadores que hagueren sigut excloses com a beneficiàries de programes d'ocupació

- Contractacions realitzades per persones o entitats ocupadores que hagueren sigut sancionades en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.

- Relacions laborals de caràcter especial

- Contractacions de persones que siguen sòcies, administradores o figures similars.

- Relació de parentiu fins al segon grau amb els càrrecs directius de l'entitat ocupadora

- Persones que hagueren tingut algun contracte indefinit o fix discontinu en els tres mesos previs a la contractació, llevat que procedisquen de CEO

 

TERMINI:

Del 28 de juny al 10 de setembre de 2024

 

Enllaç a la convocatòria:

Tramitació