Subvencions en l’exercici 2022, destinades al Programa de modernització del comerç: Fons Tecnològic, en el marc del PRTR

Propera obertura
Del 10/01/2023 al 03/02/2023

Transformació digital
Organisme promotor

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (GVA).

Programa de subvenció, en règim de concurrència no competitiva, destinat a secundar i impulsar la competitivitat i modernització de les empreses de comerç, a través del finançament del desenvolupament de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador i sostenible, que presenten xicotetes i mitjanes empreses de comerç, ja siga de manera individual o a través de les seues associacions, i que incidisquen en la gestió de l'activitat comercial i en el seu model de negoci, garantint la seua adaptació als nous hàbits de consum, modalitats de venda, posicionament i distribució.

Vàlid per a inversions superiors a 5.000 €, realitzades i pagades des de l'1 de gener de 2022 fins a presentació de la sol·licitud.

Les ajudes es concediran per ordre de presentació de les sol·licituds, una vegada completat l'expedient, i realitzades les comprovacions de complir amb els requisits exigits.

Accions subvencionables:

1. S'estableixen dues línies d'ajudes diferenciades:

a) Línia destinada a petites i mitjanes empreses del comerç minorista.
b) Línia destinada a associacions sense ànim de lucre del sector comercial.

2. Podran ser objecte de subvenció les inversions realitzades per les entitats beneficiàries en els següents conceptes:

a) Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l'estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l'experiència de compra (despeses en inversió referits a la transformació digital).
b) Projectes de noves tecnologies per a l'adaptació de l'espai físic de venda tant a les noves necessitats i hàbits dels consumidors com a nous models de gestió (despeses en inversió referits a transformació del punt de venda).
c) Projectes de solucions tecnològiques per a millorar l'eficiència i sostenibilitat del lliurament d'última milla (despeses en inversió relatius a la cadena de subministrament i traçabilitat).
d) Projectes d'aplicació de solucions tecnològiques per a millorar l'eficiència en el consum energètic i dels recursos (despeses en
inversió relatius a la sostenibilitat i l'economia circular).

3. La inversió mínima aprovada no serà inferior a 5.000 euros (IVA exclòs) i, l'ajuda serà del 100%, amb el límit de 200.000 euros.

4. En la línia destinada a petites i mitjanes empreses del comerç minorista, les inversions objecte de subvenció estaran sempre vinculades a l'establiment comercial.

5. Es consideraran com a subvencionables les actuacions realitzades des de l'1 de gener del 2022 i fins a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció, llevat que s'establisca un termini diferent en la convocatòria de les ajudes. La justificació de l'actuació realitzada es presentarà juntament amb la sol·licitud.

Despeses subvencionables:

Es consideraran despeses subvencionables aquells que, de manera indubtable, estiguen relacionats amb l'activitat objecte de l'ajuda, siguen
necessaris per a la seua execució, hagen sigut contrets durant el període d'execució aprovat per a cada projecte beneficiari i es troben efectivament pagats amb anterioritat a la finalització del període de justificació. Les despeses hauran d'estar subjectes a preus de mercat.

Entitats beneficiàries:

a) A la línia d'ajudes destinada a xicotetes i mitjanes empreses del sector comercial: les empreses del sector del comerç que tinguen
la consideració de pime. L'activitat principal del negoci haurà de correspondre's amb alguna de les activitats incloses en la secció G, codi 47 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009). En el cas de comerç no sedentari, s'admetran exclusivament les modalitats de venda en mercats ambulants i el comerç itinerant en vehicles-tendisca o canals curts de comercialització. L'activitat principal de l'empresa ha de ser la venda ambulant.

b) A la línia d'ajudes destinada a les associacions, les associacions sense ànim de lucre del sector comercial, així com les entitats associatives que integren diverses associacions de comerciants o les federacions i confederacions, legalment constituïdes i amb seu social en la Comunitat Valenciana.

Quantia de les ajudes:

L'ajuda serà del 100%, amb el límit de 200.000 euros, per empresa sol·licitant.

Termini de presentació de les sol·licituds i justificació de les ajudes:

Des del dia 10 de gener fins al 3 de febrer de 2023, tots dos inclusivament.