MOVES III – Flotes de vehicles d’empreses

Propera obertura
Del 20/01/2022 al 20/03/2022

Mobilitat
Organisme promotor

IDAE

Quines actuacions són subvencionables, en aquesta convocatòria?

Projectes integrals de renovació de flota que incloguen almenys, la “Adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible” (Actuació 1) podent també recollir iniciatives de “Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en els aparcaments de l'empresa o entitat sol·licitant” (Actuació 2), i “Actuacions de Transformació de la flota cap a l'electrificació” (Actuació 3).

No podran ser incentivats els turismes i furgonetes (vehicles M1 i N1) les emissions dels quals siguen superiors a 50 *gCO2/km i els vehicles de categoria L (cuatricicles, motos i ciclomotors) de més de 0 *gCO2/km.

Qui pot acollir-se a aquestes ajudes?

Qualsevol tipus d'empresa amb personalitat jurídica pròpia.

  • El sector públic institucional.
  • De quant és l'ajuda que es pot aconseguir?

Per a l'actuació 1, la quantia de les ajudes varia segons la mena de beneficiari, la tipologia de vehicle i la seua motorització i de si es realitza ferrallament d'un altre vehicle. Els imports de les mateixes venen recollits en Annex III a l'Ordre *TED/1427/2021, de 17 de desembre de bases reguladores del programa.
Quant a les actuacions 2 i 3, la intensitat de l'ajuda és del 40% dels costos subvencionables, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a mitjanes empreses i en 20 punts percentuals si les ajudes van destinades a micro o empreses menudes.

La convocatòria estableix uns mínims i màxims d'ajuda per als projectes que es presenten:

  • Per a l'Actuació 1: Un mínim de 25 vehicles i un màxim de 500 vehicles per sol·licitud, per sol·licitud.
  • Per a l'Actuació 2: El nombre de punts de recàrrega incentivats no podrà ser superior a nombre de vehicles incentivats.
  • Per a l'Actuació 3: Un màxim d'ajuda equivalent al 20% de l'ajuda total sol·licitada.

Aquest és un programa en concurrència competitiva

Més informació

IDAE MOVES III Flotes