CREA COMERÇ

Propera obertura
Del 15/01/2024 al 09/02/2024

Altres
Terminis

Les invesions han de realitzar-se en el període de l'1 DE GENER DE 2024 FINS AL 31 D'OCTUBRE DE 2024.

OBJECTE:
Incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pymes

BENEFICIARIS:
1. Les persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, incloent-hi les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.

2. I que exercisquen o vagen a exercir l'activitat comercial en la Comunitat Valenciana, en alguna de les següents segons:
- CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, CNAE-2009):
Secció G, Divisió 47, excepte els grups i classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.
- IAE (Reial decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): Secció Primera, Divisió 6, Agrupacions:
- Agrupació 64 excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5
- Agrupació 65 excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

En cap cas seran susceptibles de suport les activitats de reparació i manteniment.

ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT:

- LES INVERSIONS EN EQUIPAMENT, OBRES I INSTAL·LACIONS PER ALS ESTABLIMENTS COMERCIALS situats o que s'implanten en el territori de la Comunitat Valenciana, incloent-hi les aplicacions informàtiques i despeses derivades de la creació d'una pàgina web vinculada a l'establiment, destinada a la implantació de la venda en línia o la integració en una plataforma en línia de comerç electrònic.

Estes inversions es poden destinar a equipament per a l'exposició, l'emmagatzematge i venda del producte, la senyalització i identificació de l'establiment, sistemes de seguretat, accessibilitat, estalvi energètic, tractament de residus, etc.
Només se subvencionaran les obres realitzades en la zona de venda de l'establiment.

Les invesions han de realitzar-se en el període de l'1 DE GENER DE 2024 FINS AL 31 D'OCTUBRE DE 2024.

En el cas de desenvolupar-se en el mateix local o establiment diferents activitats, a l'efecte de l'Impost d'activitats Econòmiques, es consideraran únicament les actuacions directament vinculades a l'activitat susceptible de suport. D'altra banda, aquelles actuacions que, estant directament vinculades a l'activitat susceptible de suport, siguen susceptibles d'aprofitament per al desenvolupament de les activitats no susceptibles de suport en el mateix local o establiment, hauran de prorratejar-se prenent com a referència el volum de negoci atribuïble a cada activitat.

QUANTIA:

La inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000 euros i l'ajuda podrà aconseguir el 75% de la inversió, amb el límit de 40.000 euros per establiment en un període de tres anys.
Termini de sol·licitud: Des del 15 de gener al 9 de febrer de 2024

Accés als formularis de sol·licitud i ampliació d'informació