Convocatòria per a la concessió d’ajudes a l’impuls de l’economia circular

Propera obertura
Del 09/12/2022 al 23/01/2023

Altres Transformació digital
Terminis

Sol·licituds entre el 8/12/2022 i el 23/01/2023

Organisme promotor

Fundación Biodiversidad

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'execució de projectes i actuacions que contribuïsquen de manera substancial a la sostenibilitat i circularitat dels processos industrials i empresarials, amb la finalitat de millorar la competitivitat i innovació del teixit industrial en el marc d'una economia circular.

 

Beneficiaris:

Podran ser beneficiaris les següents entitats, sempre que estiguen legal i vàlidament constituïdes, i disposen d'un establiment o sucursal a Espanya:

 • Les persones jurídiques de dret privat amb personalitat jurídica pròpia.
 • Les entitats d'economia social definides en l'article 5 de la Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social. Aquestes entitats no podran formar part del sector públic i hauran d'estar incorporades en el catàleg d'entitats d'economia social previst en l'article 6 de la Llei 5/2011.
 • Les agrupacions de les anteriors sempre que estiguen participades per, almenys, una PIME, Start-up o entitat d'economia social, sense necessitat que aquestes agrupacions disposen de personalitat jurídica pròpia diferent de les entitats que les componguen.
 • Les entitats estrangeres podran ser beneficiàries si estan legal i vàlidament constituïdes, i disposen d'un establiment o sucursal a Espanya.

 

Solvència que es requereix per a optar a les ajudes: únicament es necessitarà solvència tècnica, no sent necessària solvència econòmica. S'entén per solvència tècnica que l'entitat s'haja constituït, almenys, un any abans de l'entrada en vigor de la convocatòria d'ajudes. La solvència tècnica s'acreditarà mitjançant la presentació de la certificació de la inscripció corresponent en el Registre Mercantil o en el qual corresponga. En el cas de noves empreses procedents d'una operació de fusió o transformació s'entendrà que queda acreditada la solvència si la complira, almenys, un dels membres inicials.
En el cas d'agrupacions, la solvència tècnica s'entendrà acreditada si es compleix per l'entitat que execute l'activitat principal del projecte.

 

Actuacions subvencionables:

Seran subvencionables les actuacions que contribuïsquen de manera substancial a la transició cap a una economia circular en una de les següents categories:

 • a) Reducció del consum de matèries primeres verges. Almenys una de les següents opcions:
  • L'ús de subproductes
  • L'ús de materials procedents de resídus.
  • La remanufactura de productes.
  • L'increment de l'eficiència de l'ús de materials (exclòs eficiència hídrica i energètica).
 • b) Ecodisseny i posada en el mercat de productes realitzats sota esquemes d'ecodisseny, mitjançant almenys una de les següents opcions:
  • Augment de la vida útil dels productes / segona utilització del producte.
  • Increment de la reparabilitat dels productes o de la seua capacitat d'actuació.
  • Canvis cap a productes reutilitzables i models de reutilització en substitució de productes d'un només ús.
  • Millora de reciclabilitat.
  • Substitució de substàncies perilloses i de substàncies extremadament preocupants en materials i productes, d'acord amb els requisits establits en el Reglament CE.
  • Desenvolupament o canvi cap a models de consum basats en els serveis.
 • c) Millora de la gestió de residus:
  • Desenvolupament de sistemes i infraestructures de tractament de residus que permeta incrementar i optimitzar l'obtenció de material per al reciclatge de qualitat, generant noves matèries primeres que s'usen en nous productes (s'exclou l'ús
   per a combustibles).
  • Inversions en sistemes i infraestructures que impulsen la preparació per a la reutilització.
  • No seran subvencionables aquelles actuacions destinades al tractament i
   regeneració d'aigües residuals.
 • d) Transformació digital de processos a través d'infraestructures i sistemes que, sobre la base dels sistemes d'informació, plataformes, serveis d'internet de les coses, big data, xarxes de connectivitat, intel·ligència artificial, impressió 3D i/o tecnologia blockchain, permeta:
  • La traçabilitat de productes, substàncies, materials i residus per al control i seguiment amb la finalitat d'aconseguir productes segurs i incrementar el volum de reciclatge d'alta qualitat que incloga informació sobre la tipologia i característiques dels materials, substàncies perilloses i extremadament perilloses, matèries primeres fonamentals i metalls crítics definits en l'annex III d'aquesta convocatòria.
  • Nous models de negoci basats en la digitalització com a instrument per a la servitització que afavorisquen l'eficiència de l'ús dels recursos i reduïsca la generació de residus.
  • Serveis de retorn de productes usats amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los.
  • Serveis basats en l'ús de la tecnologia d'impressió 3D a fi de, d'una banda, previndre la generació de residus per mitjà d'un ajust del volum de materials necessaris durant el procés de fabricació, evitant així sobrants o retallades, i per un altre, per a reproduir peces de recanvis que ja no es comercialitzen contribuint a l'increment de la reparació i a la lluita contra l'obsolescència.

Així mateix, seran subvencionables els projectes de I+D que es troben dins de qualsevol de les categories a), b) i c), dirigides a:
- Projectes d'investigació industrial.
- Projectes de desenvolupament experimental.
- Estudis de viabilitat.

Un mateix projecte no podrà abastar més d'una modalitat de les anteriors.
En el moment de la sol·licitud, aquests projectes hauran de comptar amb un informe de qualificació de la naturalesa de les activitats emés per una entitat independent, o en defecte d'això, factura proforma corresponent a aquest informe, que en tot cas serà exigit en Fase de Resolució.

Queden exclosos de la present convocatòria:

 • Els projectes relacionats amb sectors que treballen amb els productes i residus del tèxtil i de la moda, del plàstic i dels béns d'equips per a energies renovables.
 • Els projectes de descontaminació de sòls.
 • Els projectes amb actuacions destinades a l'eficiència hídrica o a l'a el tractament i regeneració d'aigües residuals.
 • Els projectes destinats a eficiència energètica i/o al tractament de residus per al seu ús com a combustibles.

Els projectes han d'iniciar-se una vegada presentada la sol·licitud. Només es permetrà realitzar amb anterioritat actuacions preparatòries que no siguen consideres com a “inici dels treballs” (autoritzacions, permisos...), si bé només seran finançables les despeses realitzades a partir de la sol·licitud del projecte seleccionat.

Intensitats de les ajudes: s'especifiquen en el gràfic adjunt, en funció del tipus d'actuació, si aquesta és de I+D o no, el tipus de projecte  i el tipus d'empresa ((xicoteta i micro, mitjana i no pime).

Criteris de valoració dels projectes: s'estableixen en l'Annex III de les Bases i convocatòria (pag. 168123-168125)

El termini d'execució màxim dels projectes: varia en funció de l'import d'ajuda assignat, finalitzant en les següents dates:
a) 31 de desembre de 2023 per a projectes amb ajuda major o igual a 150.000 € i menor o igual a 400.000 €.
b) 31 de desembre de 2024 per a projectes amb ajuda major a 400.000 € i menor o igual a 2.500.000 €.
c) 31 de desembre de 2025 per a projectes amb ajuda major a 2.500.000 € i fins a 10.000.000 €.

 

El CNAE no constitueix un requisit per a obtindre la condició de beneficiari, no obstant això, sí que és un criteri avaluable. En aplicació del criteri 3 de l'Annex III de la convocatòria, es valorarà amb 7 punts el fet que el codi CNAE de l'activitat econòmica principal de l'entitat que presenta el projecte coincidisca amb algun dels subsectors prioritaris recollits en aquest.

Per a consultar dubtes s'ha habilitat el següent compte de correu electrònic: economiacircular@fundacion-biodiversidad.es . No es respondran dubtes via telefònica ni mitjançant reunió presencial.