Ajudes dirigides a millorar el nivell de ciberseguretat de les pimes a través de la iniciativa «Activa Ciberseguretat»

Oberta
Del 08/11/2023

Ciberseguretat Transformació digital
Terminis

La convocatòria romandrà oberta fins que s'esgote el crèdit pressupostari establert en aquesta.

Organisme promotor

Ministeri d'Industria, Comerç i Turisme + Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE).

OBJECTIU:
Oferir un diagnòstic i anàlisi de l'empresa i elaborar un Pla de Ciberseguretat proposta d'accions de millora concretes en innovació, recursos humans, operacions, digitalització, màrqueting i comercialització i finances.

 MODALITAT:

Aquestes ajudes tindran la consideració d'ajudes en espècie (consideració de mínimis), consistents en la recepció d'un assessorament especialitzat i personalitzat que permeta la millora dels processos de ciberseguretat de les pimes.

QUANTIA DE LES AJUDES:
La quantia individualitzada de les ajudes en espècie que es concedisquen, entesa com l'equivalent de subvenció bruta, serà de 2.140 euros.

DURACIÓ I CONTINGUTS:
El servei tindrà una durada mínima de 4 mesos i màxima de 5 mesos, amb 20 hores d'assessorament.
El termini de duració del servei d'assessorament serà d'un mínim de quatre mesos i un màxim de cinc mesos. El programa contempla 20 hores d'assessorament, amb les següents etapes:

  • 1r Diagnòstic i auditoria de l'empresa.
  • 2n Elaboració d'un Pla de Ciberseguretat, amb diseny personalitzat d'accions.
  • 3r Tallers temàtics qua ajuden a l'empresa beneficiària a definir el procès d'implantació de les accions recollides en el Pla.

 

BENEFICIARIS:

Empreses que tinguen la condició de pime, que tinguen personalitat pròpia a Espanya i estiguen legalment constituïdes i degudament inscrites en el registre corresponent. L'empresa beneficiària triarà a la consultora de la qual vol rebre l'assessorament d'entre les seleccionades mitjançant Acord Marc per al programa.

TRÀMITS, DOCUMENTACÓ i FORMULARIS:
Accessibles des de la seu electrònica de l'EOI, durant el període de presentació de sol·licituds.