Ajudes dirigides a impulsar el creixement de les pimes a través de la iniciativa «Activa Creixement»

Oberta
Del 05/09/2023

Altres Transformació digital
Terminis

La convocatòria romandrà oberta fins que s'esgote el crèdit pressupostari establert en aquesta.

Organisme promotor

Ministeri d'Industria, Comerç i Turisme + Escola d'Organització Industrial (Fundació EOI)

OBJECTIU:
Oferir un diagnòstic i anàlisi de l'empresa i elaborar un Pla de Creixement amb proposta d'accions de millora concretes en innovació, recursos humans, operacions, digitalització, màrqueting i comercialització i finances.

 

MODALITAT:

Aquestes ajudes tindran la consideració d'ajudes en espècie (consideració de mínimis), consistents en la recepció d'un assessorament especialitzat i personalitzat que permeta l'impuls del creixement empresarial de pimes.

 

CUANTIA DE LES AJUDES:
La quantia individualitzada de les ajudes en espècie que es concedisquen, entesa com l'equivalent de subvenció bruta, serà de 6.150 euros.

 

DURACIÓ I CONTINGUTS:
El servei tindrà una durada mínima de 4 mesos i màxima de 5 mesos, amb 50 hores d'assessorament.
El termini de duració del servei d'assessorament serà d'un mínim de quatre mesos i un màxim de cinc mesos. El programa contempla 50 hores d'assessorament, amb les següents etapes:
1r Diagnòstic i anàlisi interna de l'empresa.
2n Elaboració d'un Pla de Creixement.
3r Taller grupal i tancament de la prestació del servei

 

BENEFICIARIS:
Empreses que tinguen la condició de PIME, que tinguen personalitat pròpia a Espanya i estiguen legalment constituïdes i degudament inscrites en el registre corresponent.

 

TRÀMITS, DOCUMENTACÓ i FORMULARIS:
Accessibles des de la seu electrònica de l'EOI, durant el període de presentació de sol·licituds.