Ajudes a petites i mitjanes empreses per a la contractació de professionals de la Transformació Digital – Programa Agents del Canvi

Oberta
Del 25/04/2023 al 24/07/2023

Transformació digital
Terminis

Del 24/4/2023 al 24/7/2023 tenen de termini les empreses per a sol·licitar el "bo Agents del Canvi".

Organisme promotor

Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial (SEDIA) juntament amb l'Escola d'Organització Industrial (EOI).

MARC DEL PROGRAMA:

Aquest programa s'inclou en el marc estratègic nacional Generación D del Ministeri de Asumptes Econòmics i Transformació Digital. Aquest pla forma part del Plan Nacional de Capacitats Digitals, emmarcat dins del Pla de Recuperació i Resiliència del Govern d'Espanya i finançat per la Unió Europea a través de los fons Next Generation EU, i inclou un programa de contractació per a pimes:

  • Programa GENERACIÓ DIGITAL AGENTS DEL CANVI per a pimes que contribuisquen a la transformació digital a traves de la contractació d'Agents del Canvi. (TERMINI OBERT).

Així com 3 subprogrames formatius:

  • Programa 1) GENERACIÓ DIGITAL AGENTS DEL CANVI per a persones en situació de desocupació (EN FASE DE PREINSCRIPCIÓ).
  • Programa 2) GENERACIÓ DIGITAL AGENTS DEL CANVI per a persones que treballen en pimes (EN FASE DE PREINSCRIPCIÓ).
  • Programa 3) GENERACIÓ DIGITAL PIMES per a persones d'equips directius de pimes (EN FASE DE PREINSCRIPCIÓ).

OBJECTIU DEL PROGRAMA  GENERACIÓ DIGITAL AGENTS DEL CANVI per a pimes que contribuisquen a la transformació digital a traves de la contractació d'Agents del Canvi:
Subvencionar amb fins a 20.000 els costos salarials de contractació de professionals de la Transformació Digital, durant un màxim de 20 mesos consecutius, a comptar des de la formalització del contracte i sent l'import màxim mensual de 1.000€.

El contracte haurà de ser indefinit i a temps complet.

El beneficiari rebrà el pagament de l'ajuda amb una periodicitat trimestral, fins al límit establit.

L'adjudicació de les ajudes es realitzarà per ordre de sol•licitud. I, el termini de sol•licitud romandrà obert fins al 24 de juliol.

BENEFICIÀRIES: Pimes (d'entre 10 i 249 treballadors).

S'exclouen d'aquesta convocatòria: Persones físiques (siguen autònoms o empresaris individuals), comunitats de béns i microempreses.

De manera prèvia a la sol·licitud, el sol·licitant haurà de registrar-se en AceleraPyme i realitzar un senzill test d'autodiagnòstic de Maduresa Digital, a efectes estadístics, com succeeix amb altres convocatòries d'ajudes.

Les empreses beneficiàries obtindran un "Bo Agent del Canvi" i podran contractar una persona professional que ha de complir els requisits següents:

REQUISITS DE LES PERSONES A CONTRACTAR:

 • Joves que es troben aturats, i
 • que s'hagen format prèviament com a agents del canvi i ostente el títol de "Generació Digital: Agents del canvi".
 • Per a poder accedir a aquesta formació i obtindre aqueixa titulació, han hagut de complir els següents requisits:
  • 1. Nivell d'estudis requerit (una de les 3 opcions):
   A. Amb titulo de Grau Universitari o cursant l'últim any de carrera.
   B. Amb títol d'FP Grau Superior.
   C. Amb certificat de professionalitat de nivell 3, títol de Batxillerat o d'FP grau mitjà sempre que es tinga una experiència laboral de mínim 2 anys en un lloc vinculat a competències digitals.
  • 2. Experiència professional requerida:
   Mínim de 6 mesos d'experiència professional prèvia incloent pràctiques (excepte per al cas indicat en el punt C del nivell d'estudis requerit).
  • Estar donada d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Adm. Tributària.Estar al corrent de les obligacions tributàries i no tindre la consideració d'empresa en crisi.

Una vegada finalitzada la formació, les persones s'inclouran en el Directori Agents del Canvi que estarà accessible a través de la plataforma AceleraPyme.

Més informació web EOI.

REQUISITS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES:

 • Les empreses hauran de tindre domicili fiscal en el territori espanyol.
 • Estar donada d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Adm. Tributària.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i no tindre la consideració d'empresa en crisi.
 • No superar el límit de minimis.
 • Aquests requisits han de complir-se a data de presentació de la sol·licitud.
 • No hauran de tindre vinculació laboral en els darrers 12 mesos des de la concessió de la convocatòria amb la persona contractada.

INCOMPATIBILITATS: Les ajudes són incompatibles amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que cobrisquen el mateix cost. Només es contempla una ajuda per beneficiari.

Aquest programa s'emmarca en l'estratègia nacional Generación D del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital.

Més informació

NORMATIVA: