Ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici i d’ajuda a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges: Bases reguladores i Convocatòria 2022

Propera obertura
Del 11/04/2022 al 01/12/2022

Altres Energia
Terminis

Inicie sol·licitud: 11-04-2022

Fi termini presentació: 1-12-2022

Organisme promotor

Conselleria d´Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica GVA

La convocatòria defineix les ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici i de la millora de l'eficiència energètica en habitatges, en les quals s'obtinga una millora acreditada d'energia primària no renovable, (un 30% mínim), amb especial atenció a l'envolupant edificatòria en edificis de tipologia residencial col·lectiva, incloent els seus habitatges, i en els habitatges ja siguen unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

En el cas d'habitatges també serveix la consecució d'una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d'almenys el 7%.

S'estableixen 3 trams d'estalvi (de 30 á 45%, entre 45 i 60%, i més del 60%) en funció de la qual cosa la intensitat de l'ajuda s'incrementa.

 • La rehabilitació a nivell d'edifici: També es requereix que
  • El 70% de la seua superfície construïda sobre rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors si té o tenen altres usos compatibles, tinga ús residencial d'habitatge.
  • Acorde comunitat (majoria simple).
  • Obligatorietat de gestor o agent.
 • La millora de l'eficiència energètica en habitatges: També es requereix que
  • Siga domicili habitual i permanent dels seus ocupants en el moment de sol·licitar l'ajuda.
  • Modificació o substitució d'elements constructius de l'envolupant tèrmica per a complir els valors de transmitància tèrmica i de permeabilitat de l'aire.

Estableix 2 figures, especialment dirigides a facilitar l'actuació en edificis:

 • Agent rehabilitador: persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que puga realitzar actuacions d'impuls, seguiment, gestió i percepció d'ajudes públiques, mitjançant mecanismes de cessió de dret de cobrament o similars, accés al finançament, elaboració de documentació o projectes tècnics o altres actuacions necessàries per al desenvolupament de les actuacions de rehabilitació o millora d'edificis o habitatges, les persones usuàries dels quals puguen ser objecte de finançament a través de l'est programa. (Un exemple, encara que no l'únic, d'aquest perfil podria ser una empresa constructora).

 

 • Gestor de la rehabilitació: la persona física o jurídica o entitat pública o privada amb capacitat tècnica suficient per a realitzar funcions d'assessorament a les comunitats de propietaris o a la persona propietària única de l'edifici per a dur a terme l'actuació de rehabilitació, realitzant actuacions d'impuls, assessorament, seguiment, gestió, accés al finançament, elaboració de documentació, memòries o projectes tècnics o altres funcions necessàries per al desenvolupament de les actuacions de rehabilitació o millora d'edificis o habitatges, que puguen ser objecte de finançament. (Un exemple, encara que no l'únic, d'aquest perfil podria ser un arquitecte, o un administrador de finques amb coneixements o equip extern d'assessorament suficients).

Les ajudes s'atorguen per concurrència simple. Per ordre d'arribada de les sol·licituds (després de verificar el compliment dels requisits exigits) fins a acabar el pressupost consignat.

Beneficiaris

Propietaris o usufructuaris, tant si són persones físiques com a jurídiques, privats o públics. (Particulars, comunitats de propietaris, entre altres.

Actuacions subvencionables

El cost de les obres, la gestió inherent al desenvolupament de l'actuació i les despeses associades, els honoraris dels professionals intervinents, el cost de la redacció dels projectes, memòries, informes tècnics i certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars. L'IVA, podrà ser considerat elegible sempre que no puga ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial.

No es consideren costos subvencionables els corresponents a llicències, taxes, impostos o tributs.

Més informació

Bases reguladores i convocatòria per a 2022: DOGV 9312 de 4-4-2022

Mes informació

Video informatiu de l´ajuda

Corrección de errores (23/09/2022):  2022_8543.pdf (gva.es)